### **Preprocess** 用于计算结果前处理的模块组,用户可使用该组下的模块设置对称约束、材质、优化参数、灵敏度选项、多工况,还可将前处理参数集合起来,以便对接云端服务器。 * * * * * [![](https://box.kancloud.cn/6b22697797fa00a756353c6682b0c638_1341x451.png =230x)](Symmetry.md) [**Symmetry**](Symmetry.md) 对称约束。 * * * * * [![](https://box.kancloud.cn/2b7c479a28fb8ab9cac25173be98c7e8_911x291.png =230x)](Material.md) [**Material**](Material.md) 材质设置。 * * * * * [![](https://box.kancloud.cn/5ce806eacf6955c1999bb236921ab839_1401x851.png =230x)](OptParameters.md) [**OptParameters**](OptParameters.md) 优化参数设置。 * * * * * [![](https://box.kancloud.cn/790c4fd73f35724c1548a31e488b6203_1831x1657.png =230x)](PreProcessing.md) [**PreProcessing**](PreProcessing.md) 前处理参数集合。 * * * * * [![](https://box.kancloud.cn/1d3f42691c07dfc391186fb4577a7b63_1531x231.png =230x)](Sensitivity.md) [**Sensitivity**](Sensitivity.md) 灵敏度选项。 * * * * * [![](https://box.kancloud.cn/54502eed0692d8e73ab7c0437a37c472_1501x651.png =230x)](MultipleLoadCase.md) [**MultipleLoadCase**](MultipleLoadCase.md) 多工况设置。 * * * * *